HomelessAnja, teksty z czerwca 2010 roku

11 tekstów z czer­wca 2010 ro­ku – auto­rem jest Ho­meles­sAnja.

Błąd ludzkości po­lega na poj­mo­waniu rzeczy słusznych w ka­tego­riach ‘sen­sownych’ i ‘lo­gicznych’. Życie nie jest logiczne. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 30 czerwca 2010, 14:02

W za­pomi­naniu nie ma nic uciążli­wego. To po pros­tu kurs czer­wo­nego wi­na, długich wie­czorów i pus­tych pa­rapetów które po ja­kiś cza­sie i tak znów os­rają gołębie. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 26 czerwca 2010, 20:23

O praw­dzie de­cydują fak­ty, kłam­stwie- niedowierzanie. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 24 czerwca 2010, 21:32

Przy­padek pow­sta­je tam gdzie lu­ka pew­ności de­cydu­je o przyszłości. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 19 czerwca 2010, 20:37

Naj­szczęśliw­szy człowiek to ten który pot­ra­fi kochać w parze z samotnością. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 18 czerwca 2010, 19:03

Być może wiele ludzi przed Tobą do­tykało te­go ka­mienia, lecz tyl­ko Ty dos­trzegłeś słońce od­bi­jające się na je­go wygładzo­nej przez dłonie tafli. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 16 czerwca 2010, 19:24

Nie raz, w afek­cie przy­tulającej sa­mot­ności, bez kon­tek­sto­wego us­po­koje­nia zmysłów; nieod­wra­cal­nie i poz­ba­wieni skru­pułów rzu­caliśmy się w objęcia gwiazd. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 14 czerwca 2010, 15:52

Wszechświat to wszys­tko i nic. Wszys­tko cze­go nie możemy pojąć i nic nadzwyczajnego. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 13 czerwca 2010, 22:09

Spek­tros­ko­pia człowie­czeństwa to w is­to­cie od­dziele­nie emoc­ji od czynów i prze­wer­to­wanie tych słusznych- i tych w afekcie. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 12 czerwca 2010, 00:25

Świado­mość nie jest miarą naszej wie­dzy lecz gra­nica­mi ja­kie so­bie sta­wiamy by odkrywać. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 9 czerwca 2010, 15:03

HomelessAnja

Stara. Wszyscy uważają ją za szaloną, ale ja czuję, że ona wie. Wie o rzeczach, których jeszcze nie ma, ale które kiedyś nastąpią w mojej i w cudzej przyszłości. — Isabel Abedi

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

HomelessAnja

Użytkownicy
G H I
Pokaż
Kalendarz
Aktywność