HomelessAnja

58 tekstów – auto­rem jest Ho­meles­sAnja.

Pot­rze­buje­my długich sym­fo­nii na sce­nariusz życia; i jeszcze dłuższych na je­go mil­czące luki. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 26 grudnia 2011, 14:10

Ewi­den­tnym ewe­nemen­tem ego­cen­tryz­mu jest szczęście, które­go wszys­cy pragną, choć przy­bywa na krótko i od­chodzi z hu­kiem, po­zos­ta­wiając po so­bie potężne echo. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 19 grudnia 2011, 16:43

Film to przeszłość z setką uwie­cznionych błędów, teatr- rzeczy­wis­tość obłędna w swych niedoskonałościach. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 17 grudnia 2011, 00:30

Ty­le książek co wy­ciągniętych dłoni, i his­to­rii- co złapa­nych spojrzeń. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 6 grudnia 2011, 16:55

W uścis­ku gro­bowej des­ki wszys­cy za­pad­niemy w nies­kończo­ny sen o te­raźniej­szości, którą przez całe do­tychcza­sowe życie wy­cis­ka­liśmy ze spontaniczności. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 29 listopada 2011, 20:15

Wspom­nienia w końcu stracą swą przej­rzys­tość, praw­da sta­nie się wątpli­wa, a Ci z który­mi sy­pialiśmy, od cza­su do cza­su zaszczycą obec­nością nasze sny. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 19 października 2011, 23:20

Zaz­wyczaj przyk­re słowa wyg­ry­wają po­jedy­nek god­nych wyk­rzycze­nia, choć w afek­cie naj­straszniej­szych kłótni naj­gor­sze po­zos­ta­nie na zaw­sze to- co niewypowiedziane. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 3 czerwca 2011, 23:50

Z dwóch tych tra­gedii kocha­nia i wie­rze­nia, jed­na stała się in­fantyl­nym sce­nariu­szem, a dru­ga sche­matem poj­mo­wania rzeczy niepojętych. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 30 kwietnia 2011, 17:57

Nie kuś mnie Pa­nie, by odep­rzeć pokusę. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 27 kwietnia 2011, 20:39

Gdy­by grzech śmier­telny był fak­tycznie śmier­telny nie je­den na­gan­nie zacząłby brudzić myśli. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 26 kwietnia 2011, 22:34

HomelessAnja

Stara. Wszyscy uważają ją za szaloną, ale ja czuję, że ona wie. Wie o rzeczach, których jeszcze nie ma, ale które kiedyś nastąpią w mojej i w cudzej przyszłości. — Isabel Abedi

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

HomelessAnja

Użytkownicy
G H I
Pokaż
Kalendarz
Aktywność