HomelessAnja, strona 6

58 tekstów – auto­rem jest Ho­meles­sAnja.

Do tej po­ry nie miałam pojęcia, że podąża za mną niebez­pie­czny mor­derca. Ciśnienie, czad, tlen, je­go brak- strzeż się powietrza. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 5 marca 2010, 17:37

jesień w kolorze herbaty

Dob­ry wieczór, uchy­lam furtkę.
Wi­ta mnie zna­jomy za­pach, rdza na dłoni i poczu­cie ko­lej­nych słod­kich trosk, przy­jem­ne­go otu­manienia i ciepłej pościeli w deszczu stu­kającym o parapet.

Co ro­ku kiedy ry­tual­nie wi­tam jesień, [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 25 lutego 2010, 15:25

Przy­sięgam na równik, że nie ma gor­szej rzeczy w świecie, jak brak słów w tym skąpym al­fa­becie, jak mi­liony po­mysłów w pus­tych łbach pi­sarzy, by coś pos­kle­jać, by na­dać ty­tuł mi­lionom kruchych,
umyślnych miraży. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 18 lutego 2010, 10:05

Kiedy go­tuję wszys­tko od­da­je w ręce umysłu, kuchnia fan­tazji pełna jest smaków i za­pachów przyp­ra­wiających o dreszcze. Nut­ka cieka­wości, szczyp­ta wyob­raźni, pół lit­ra słod­kiego ry­zyka- to cały prze­pis na niebo w gębie. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 18 stycznia 2010, 15:44

Jes­tem w sta­nie us­pra­wied­li­wić każde­go pi­sarza po­pełniające­go zdrob­nię na wsku­tek przer­wa­nia mu tak cen­ne­go sku­pienia nad kar­tką pa­pieru- bo­wiem is­tnieją na świecie is­to­ty pełne niewie­dzy, które pot­ra­fią wtar­gnąć, zburzyć tą kruchą chwilę i spy­tać czy nie jest się głodnym. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 17 stycznia 2010, 12:14

Jes­tem pog­niecioną kar­tką w Twoich dłoniach, prze­poco­nymi ściana­mi które pod­pierają niepew­ności pełne głowy, jut­ro w naszych słowach jest tak wątłe, przyszły tydzień- kon­flik­ty w monologu. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 16 stycznia 2010, 12:03

Tak nap­rawdę częściej mówi­my do siebie al­fa­betem cichych szeptów niż zda­niami pros­to z gardła zdartymi. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 3 stycznia 2010, 21:23

Prze­bacze­nie już daw­no skryło się za re­gula­minem współczes­ne­go kocha­nia, przed cisnący­mi w nie gra­nata­mi ludzkiej bez­radności i zagubienia. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 8 grudnia 2009, 14:01

HomelessAnja

Stara. Wszyscy uważają ją za szaloną, ale ja czuję, że ona wie. Wie o rzeczach, których jeszcze nie ma, ale które kiedyś nastąpią w mojej i w cudzej przyszłości. — Isabel Abedi

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

HomelessAnja

Użytkownicy
G H I
Pokaż
Kalendarz
Aktywność