HomelessAnja, strona 3

58 tekstów – auto­rem jest Ho­meles­sAnja.

A ja chciałabym być księżycem. Nikt nie może go do­sięgnąć dłonią, zmienić, dla wszys­tkich jest ta­ki sam, bez względu na wiek, sta­tus ma­terial­ny, równie je­dyny i piękny pew­nie przez brak konkurencji. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 4 września 2010, 17:50

Cier­pienie za­myka us­ta. Więc jeżeli jest ja­kaś równo­waga w świecie dlacze­go jed­ni mil­czą a in­ni nie przes­tają mówić? 

myśl
zebrała 11 fiszek • 1 września 2010, 20:57

Seks jest jedną z tych rzeczy które wy­korzys­tu­jemy aby na mo­ment uwie­rzyć, że w swoim ciele nie jes­teśmy aż tak samotni. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 31 sierpnia 2010, 13:15

Człowiekiem może i rządzi rzeczow­nik, ale to przy­miot­nik na­daje mu ja­kieś znaczenie. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 29 sierpnia 2010, 14:37

Większość zaw­sze była normą. Szko­da, że nie z per­spek­ty­wy czasu. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 28 sierpnia 2010, 12:02

I oto jed­no ze skraj­ności uczuć. Wspom­nienie la­ta naj­bar­dziej bo­li głęboką zimą. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 23 sierpnia 2010, 04:43

Wi­nić czas za to, że prze­minął to jak os­karżać matkę za to, że nie urodzi­liśmy się kimś innym. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 16 sierpnia 2010, 00:05

Zniknąć z czy­jegoś życia to jak pod­ważyć włas­ne istnienie. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 30 lipca 2010, 14:18

Są cisze w których słowa są zbyt pros­tym ma­teriałem by rzeźbić ni­mi wargi. 

myśl
zebrała 47 fiszek • 29 lipca 2010, 18:19

A to co naj­wier­niej­sze, naj­pros­tsze, najłas­kaw­sze, zaz­wyczaj jest na wy­ciągnięcie ręki- której pal­ce sięgają po horyzont. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 27 lipca 2010, 00:37

HomelessAnja

Stara. Wszyscy uważają ją za szaloną, ale ja czuję, że ona wie. Wie o rzeczach, których jeszcze nie ma, ale które kiedyś nastąpią w mojej i w cudzej przyszłości. — Isabel Abedi

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

HomelessAnja

Użytkownicy
G H I
Pokaż
Kalendarz
Aktywność